Juridische Website Check

Disclaimer

Alle teksten op deze website kunnen nimmer worden beschouwd als juridische adviezen. Indien u behoefte heeft aan juridische advies op maat of indien u verdere informatie wenst te ontvangen over hetgeen op deze website is opgenomen, neem dan gerust contact met ons op.

Wij trachten de inhoud van deze website zo correct, actueel en compleet mogelijk te maken en te houden, doch garanderen op geen enkele wijze de juistheid, actualiteit en volledigheid daarvan. Ook kunnen wij de resultaten die eventueel met behulp van de informatie op deze website worden nagestreefd op geen enkele wijze garanderen. Wij accepteren op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor fouten of schade van welke aard of omvang dan ook, voortvloeiende uit het gebruik (van de informatie op) deze website.

Op deze website en/of de informatie daarop rusten onze auteurs- en overige intellectuele eigendomsrechten waaronder het databankenrecht. Alle rechten worden te dezer zake voorbehouden. Elk ongeautoriseerd gebruik van materialen op deze website kan in strijd zijn met voornoemde intellectuele eigendomsrechten.

Niets van of op deze website mag, behoudens onze schriftelijke voorafgaande toestemming, duurzaam worden opgeslagen of anderszins worden gekopieerd, gedistribueerd of geopenbaard voor andere dan persoonlijke niet-commerciŽle doeleinden, dan wel voor informatiedoeleinden. Het verwijderen van bovenstaande of enig andere (auteurs)recht aankondiging uit de door u van deze website gedownloade gegevens, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan.

Deze website en/of de informatie daarop mag op geen enkele wijze worden veranderd, verspreid, geopenbaard, uitgevoerd of duurzaam worden opgeslagen of gebruikt in enig ander werk, publicatie, website of enig elektronisch informatiesysteem voor welk doeleinde dan ook.