Juridische Website Check

Privacy Statement

Door het gebruiken van deze website ontvangen wij weinig informatie van u. Voorzover dergelijke of door u via e-mail verstrekte informatie door ons wordt verkregen, zal deze uitsluitend worden gebruikt om ons in staat te stellen om op uw vragen of een verzoek om nadere informatie te reageren of om het gebruik van deze website te monitoren, dan wel voor het doel dat u daaraan bij het overleggen van de gegevens heeft aangegeven. Wij behouden ons verder het recht voor de door u beschikbaar gestelde gegevens te gebruiken voor eigen marketing en reclame doeleinden, een en ander voorzover dit door u niet uitdrukkelijk is uitgesloten bij het overleggen van de gegevens.

De door ons verzamelde informatie bestaat uit gegevens waardoor wij contact met u kunnen zoeken. U kunt hierbij denken aan uw naam, uw e-mailadres en uw telefoonnummer. Elk e-mail bericht dat aan een van onze medewerkers wordt verzonden, zal in ieder geval uw naam en e-mailadres bevatten. Door gebruik van deze website geeft u ons het uitdrukkelijke recht om informatie te vergaren over uw identiteit en deze te gebruiken. Tevens geeft u ons het recht om patronen in uw gebruik van onze site te onderzoeken. Verzamelde gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor doeleinden als hierboven omschreven. Verzamelde informatie wordt door ons - voor zover niet noodzakelijk voor verwezenlijking van voornoemde doeleinden - niet aan derden verstrekt.

Cookies kunnen door onze site worden gebruikt als middel om het browsen en gebruik van onze site te vergemakkelijken. Door gebruik van de site geeft u ons uw uitdrukkelijke toestemming om cookies te gebruiken in relatie met uw gebruik van de site. Uiteraard kunt u de instellingen van uw webbrowser veranderen waardoor u geen cookies meer zult ontvangen.